Jakie badanie wybrać?

Jeżeli uważasz, że z Twoją wodą jest coś nie tak i martwi Cię jej stan, nie wahaj się tylko sprawdź jej jakość.
WODA
JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ:
PODSTAWA PRAWNA:
Wodę pochodzącą ze studni głębinowej, kopanej, sieci wodociągowej
Wodę wykorzystywaną na potrzeby chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566
i 2180)
Wodę w opakowaniach jednostkowych
Naturalną wodę mineralną, wodę źródlaną i wodę stołową
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. (Dz.U.2011 nr 85 poz.466).
Wodę na pływalni, w jacuzii/spa
Wodę w kąpielisku i miejscu przeznaczonym do kąpieli
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1530)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478).
Wody powierzchniowe płynące (strugi,
strumienie, potoki, rzeki, kanały), stojące (jeziora, stawy, bagna, zbiorniki zaporowe), brakiczne (wody w ujęciach rzek)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566
i 2180) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85).

Wodę dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych

Wodę chłodniczą
Wodę w instalacjach centralnego ogrzewania
Wodę w instalacjach klimatyzacyjnych
Wodę w zbiornikach magazynujących, w środkach transportu powietrznego
PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. Woda do celów chłodniczych.
PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.
PN-EN 12952-12. Kotły wodno-rurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej.
Wodę ciepłą
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566
i 2180)
ŚCIEKI I OSADY ŚCIEKOWE
JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ:
PODSTAWA PRAWNA:
Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
Osady ściekowe
Oczyszczalnie ścieków
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 328).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).
ŻYWNOŚĆ
JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ:
PODSTAWA PRAWNA:
Czystość mikrobiologiczną żywności i pasz
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
MONITOROWANIE ŚRODOWISKA WYTWARZANIA, PRODUKCJI, OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I PLACÓWEK BADAWCZYCH
JEŚLI CHCESZ ZBADAĆ:
PODSTAWA PRAWNA:
Czystość mikrobiologiczną powietrza
Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

Czystość mikrobiologiczną środowiska wytwarzania (powierzchnie pomieszczeń produkcyjnych, powierzchnie wyposażenia, odzież ochronną, ręce pracowników)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Skuteczność procesu sterylizacji
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)
PN EN ISO 17665: 2008. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Ciepło wilgotne – Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji
i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych.
PN-EN ISO 14161. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Wskaźniki biologiczne. Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania
i interpretacji wyników.
PN-EN ISO 11138-1: 2008. Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Wskaźniki biologiczne.
Czystość mikrobiologiczną opakowań
Zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) materiały opakowaniowe powinny być kontrolowane i badane, gdyż mogą być przyczyną zakażeń mikrobiologicznych wytwarzanych produktów.
Zobacz inne artykuły
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.