Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH ENVIRLAB SP. Z O.O.

 

Wstęp

W Laboratorium Badań Środowiskowych Envirlab sp. z o.o. cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas jednostki udostępniając swoje dane osobowe. Prawo do prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych uznajemy za cenne wartości, w związku z czym powierzone nam dane osobowe zobowiązujemy się przetwarzać w sposób zgodny z prawem i rzetelny.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbierane są przez Laboratorium Badań Środowiskowych Envirlab sp. z o.o. i w jaki sposób są one wykorzystywane.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Envirlab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzozowie, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 11, 36-200 Brzozów, KRS: 0000365458, NIP: 8722376078 (dalej zwana „Administratorem”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę się kontaktować z Administratorem według poniższych danych kontaktowych:

 numer telefonu:733 900 850

​ adres e-mail: biuro@envirlab.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych

Pod pojęciem „danych osobowych” rozumie się wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej.

Administrator zbiera następujące dane osobowe od Klientów:

 imię i nazwisko;

 w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nazwę firmy i numer NIP;

 adres dostawy wyników badań (ulica, numer budynku lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

 adres poczty elektronicznej;

 numer telefonu.

Dane te przekazywane są Administratorowi bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.envirlab.pl, bądź też przy składaniu zamówienia w rozmowie telefonicznej, ewentualnie przy bezpośrednim zamówieniu w biurze Administratora.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla nawiązania kontaktu, przeprowadzenia analizy laboratoryjnej i, w konsekwencji, wykonania umowy zawieranej z Klientem. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a mianowicie okoliczności, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy, której Klient jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na jego żądanie przed zawarciem umowy.

Dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu wykorzystywane są jednocześnie do wystawienia faktury VAT. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W razie nawiązania z Administratorem kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie www.envirlab.mobitouch.net, zawarte w wiadomości dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres email, są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są dane osobowe (prawidłowe wykonanie umowy, realizacja obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego). Po tym czasie dane osobowe są przechowywane wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych, względnie usuwane.

Przechowywane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, gdy konieczność ich przekazania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa osób fizycznych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 

 informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz kopii tych danych;

 sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych niekompletnych;

 żądania usunięcia danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Administrator jest uprawniony do dalszego ich przetwarzania;

 ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach, gdy prawidłowość posiadanych danych wymaga weryfikacji, gdy sprzeciwia się ona usunięciu danych niepotrzebnych już Administratorowi bądź na czas weryfikacji określonego interesu Administratora w przetwarzaniu danych osobowych;

 przeniesienia danych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany (w systemie informatycznym);

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uzasadnionego wyłącznie określonym interesem Administratora;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie podejrzenia, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem;

 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

 

Żądanie osoby fizycznej realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od jego zgłoszenia. W celu zweryfikowania tożsamości osoby występującej z żądaniem, Klient proszony jest o przesłanie skanu dowodu osobistego względnie paszportu lub rachunku, na którym widnieją dane firmy. Ani te dokumenty, ani informacje, które przedstawiają, nie są jednak wprowadzane do żadnego zbioru danych osobowych, a usuwa się je natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Działanie takie jest niezbędne dla do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Aby skorzystać w przysługujących uprawnień, należy się z nami skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu:733 900 850 lub adresem e-mail: biuro@envirlab.pl

 

Poufność i zabezpieczenia

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieupoważnionym dostępem. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu podlegającego obowiązkowi zachowania poufności.

 

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celu poprawnego działania serwisu internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (typ urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu etc.) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są jednocześnie do celów statystycznych. Ich analiza ma w tym przypadku charakter anonimowy.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania plików cookies, uzyskiwania przez nie dostępu do urządzenia użytkownika, a nawet zablokowania automatycznej ich obsługi. Ograniczenie stosowania plików cookies może przy tym wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.